Algemene voorwaarden 648


                 Agenda

        Vrienden van de 648
Corona heeft een rem gezet op al onze activiteiten.

Zodra we veilig van start kunnen gaan we de agenda weer vullen.


Helaas hebben we moeten besluiten om ook al onze Sinterklaas activiteiten voor dit jaar NIET door te laten gaan.


Al onze boekingen bij bedrijven en particulieren zullen worden afgezegd.

Dit doen we al begin oktober zodat onze klanten voldoende tijd hebben om alternatieven te kunnen zoeken.

Hopelijk kunnen we volgend jaar weer veel kinderen blij maken met Sinterklaas, pieten en brandweerauto.


Algemene voorwaarden van diensten en uitvoering van werkzaamheden door leden en andere door hun ingeschakelde personen van de vereniging van De vrienden van de 648. Juni 2010

 

Algemeen

Artikel 1

Lid 1

Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van de hierna te noemen de vereniging van de Vrienden van de 648, hierna te noemen de vereniging, sluit met betrekking tot het verrichten van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever, hierna te noemen cliënt, Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle stadia die aan het sluiten van een dergelijke overeenkomst voorafgaan en op diensten en werkzaamheden die voor het sluiten daarvan door de vereniging zijn verricht.

Lid 2

De eigen voorwaarden van de cliënt, welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op de in lid 1 vermelde overeenkomsten en de aan het sluiten daarvan voorafgaande stadia, zijn niet van toepassing. Tenzij de vereniging deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk schriftelijk of via mail uitdrukkelijk heeft aanvaard.

Lid 3

Indien met betrekking tot de te verklaren diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geld de  laatste in de dagtekening


Artikel 2

Lid 1

Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht de vereniging zich tot het verrichten van normale diensten en overeengekomen werkzaamheden. Niet het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de cliënt en een of meer derden

Lid 2

De vereniging is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met in achtneming van de van gestelde eisen.


Artikel 3

Lid 1

De cliënt verplicht zicht tot betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs voor de in het voorgaande artikel vermelde diensten, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen.

Daarnaast verplicht de cliënt zich de vereniging op een goede wijze in de gelegenheid te stellen om de overeengekomen diensten en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.


Artikel 4

Lid 1

Alle offertes van de vereniging verbinden slechts, indien deze schriftelijk of via mail zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk of via mail zijn aanvaard. Door de cliënt gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door de vereniging schriftelijk of via mail zijn aanvaard.

Lid 2

Indien een voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel de tussen de vereniging en cliënt gesloten overeenkomst, wordt afgeweken, dienen die afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk of via mail te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet kan worden afgeweken, blijven onverkort van toepassing.

 

Prijswijziging

Artikel 5

Indien tijdens de duur van de door de vereniging met de cliënt gesloten overeenkomst kostverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, verhoging van de onkostenvergoedingen, evenals kostprijsverhogingen van externe kosten, is de vereniging gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, nadat hier wederzijds overeenstemming over is bereikt.


Betaling

Artikel 6

Lid 1

De vereniging is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald om haar factuur bij de cliënt in te dienen, in dat geval is de cliënt verplicht tot de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de cliënt verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de cliënt zonder nadere toezegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum, De cliënt wordt dan tevens de administratie – en inning kosten, waaronder begrepen de gerecht- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke al 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kosten hoger zijn.

Lid 2

De cliënt is niet gerechtigd enig korting of compensatie toe te passen op de door hem en de vereniging overeengekomen prijs.

 

Beëindiging en verlenging

Artikel 7

Lid 1

De overeenkomsten tussen de cliënt en de vereniging worden aangegaan voor een bepaalde overeenkomst, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor bepaalde tijd bij brief of mail op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van een week.

Indien de vereniging voor deze overeenkomst al kosten heeft gemaakt is cliënt deze verschuldigd.

Lid 2

Alle ontbindende voorwaarden voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van de beide partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer een van de beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is de vereniging bevoegd zijn prestaties op te schorten.


Aansprakelijkheid

Artikel 8

De vereniging is nimmer aansprakelijk voor de schade welke bij de toegepaste wijze van werken en optreden niet te vermijden is, indien door of namens cliënt geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijzen van werken en optreden, of indien door of namens de cliënt of door de omstandigheden geëiste spoed tot wijze van werken en optreden dwingt.

De vereniging en de personen welke voor cliënt werkzaamheden verrichten, staan en werken onder toezicht en verantwoording van cliënt.


Artikel 9

De vereniging is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien dat het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan, oorlog, burgeroorlog, rebellie, opstand, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover de vereniging daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, het uitvallen door technische gebreken van te gebruiken voer- en werktuigen en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan de vereniging kan worden toegerekend. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van de vereniging zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden.


Artikel 10

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door de vereniging te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.


Artikel 11

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade indien de cliënt niet binnen een week na het schadevoorval de vereniging per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en de

vereniging, doordat de cliënt niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.


Artikel 12

Lid 1

De vereniging is slechts aansprakelijk voor schade van de cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij de leden of ingeschakelde medewerkers van de vereniging, indien en voor zover de grove onachtzaamheid op opzet door de cliënt kan worden aangetoond.

Lid 2

Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van de vereniging, zullen de leden en ingeschakelde medewerkers, van de vereniging tegenover de cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn voor schade veroorzaakt in de uitvoering van de opdracht, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.


Artikel 13

Lid 1

De vereniging is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade.

Lid 2

De vereniging is niet aansprakelijk voor gevolgschade.


Artikel 14

Cliënte verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de omstandigheden, waaronder de leden en ingeschakelde medewerkers van de vereniging hun werkzaamheden moeten uitvoeren, dit veilig en verantwoord kan gebeuren. Cliënt is aansprakelijk voor alle schade inclusief lichamelijk letsel van de leden en ingeschakelde medewerkers van de vereniging, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden, en vrijwaart de vereniging voor alle aanspraken van de leden en ingeschakelde medewerkers dienaangaande.


Artikel 15

Lid 1

De aansprakelijkheid van de vereniging is beperkt tot een bedrag van de waarde van de opdracht tussen cliënt en de vereniging per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak.

Lid 2

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat onbevoegden zich met verloren gegaan of kwijtgeraakte sleutels toegang tot de lokaliteiten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, hebben verschaft.


Artikel 16

De cliënt vrijwaart de vereniging voor aanspraken van derden tegenover de vereniging of zijn leden of ingeschakelde medewerkers, ter zake van het verlies of schade aan goederen ten aanzien waarvan de vereniging diensten of werkzaamheden dient te verrichten, Dit een en ander voor zover die aanspraken die hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.


Artikel 17

Indien de leden of ingeschakelde medewerkers van de vereniging een strafbaar feit ontdekken, wordt dat aan de cliënte gerapporteerd, de beslissing tot het doen van aangifte ter zake dit strafbaar feit wordt genomen door de cliënt. Die aangifte zal door de vereniging alleen op verzoek van cliënt en onder de verantwoordelijkheid van de cliënt worden gedaan. De cliënt vrijwaart de vereniging, de leden en de ingeschakelde medewerkers voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of de vereniging, de leden of de ingeschakelde medewerkers met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.


Artikel 18

Lid 1

Op de overeenkomsten tussen de vereniging en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

Lid 2

Alle geschillen die voortkomen of opkomen in verband met overeenkomsten tussen de vereniging en cliënten zullen uitsluitend aan de arrondissementsrechtbank te Haarlem te berechting worden voor gelegd, of enige ander te zake bevoegde rechter, indien de vereniging zulks vereist.